Søk Rødliste Med rammer

Fugl (Norge)

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

77

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Accipiter gentilis hønsehauk NT C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Actitis hypoleucos strandsnipe NT A2a L V A UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Alauda arvensis sanglerke VU A2ac Ky Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Alca torda alke VU° A2b M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas acuta stjertand NT C1; D1 L V UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas clypeata skjeand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Anas querquedula knekkand EN D1 L V PåH UNo Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Anas strepera snadderand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A MF UNo Kjent Fugl (Norge)
Anser fabalis sædgås taigasædgås VU D1 L V MF UNo Kjent Antatt Antatt Kjent Fugl (Norge)
Apus apus tårnseiler NT A2a Å K Ko UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Aythya marila bergand VU C1 L A TM UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Bubo bubo hubro EN C1 Ky S SA TM PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Bubo scandiacus snøugle EN° D1 A SA Kl UNo Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Caprimulgus europaeus nattravn VU D1 S UNo Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Carduelis cannabina tornirisk NT A2a Ky K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Carduelis flavirostris bergirisk NT A2a Ky B UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Carpodacus erythrinus rosenfink VU A2a V Ky S K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Cepphus grylle teist VU A2a M F Ky FA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Charadrius dubius dverglo NT° D1 L Ko MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Chroicocephalus ridibundus hettemåke NT A2a L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus aeruginosus sivhauk VU° D1 L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus cyaneus myrhauk VU D1 S A MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Columba livia klippedue RE Fugl (Norge)
Coturnix coturnix vaktel NT° D1 Å K PåH UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Crex crex åkerrikse CR D1 Å K PåH UNo Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Emberiza calandra kornspurv RE Fugl (Norge)
Emberiza hortulana hortulan CR C2a(ii) K PåH UNo Kjent Fugl (Norge)
Emberiza pusilla dvergspurv EN° D1 S UNo Fugl (Norge)
Emberiza rustica vierspurv EN D1 V S UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Falco rusticolus jaktfalk NT D1 A MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Falco subbuteo lerkefalk VU° D1 V S UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fratercula arctica lunde VU A2b M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fulmarus glacialis havhest NT° A2a; C1 M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Galerida cristata topplerke RE Fugl (Norge)
Gallinago media dobbeltbekkasin NT B2b(ii,iii,iv) V A Kl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Gallinula chloropus sivhøne NT D1 L V UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Gavia arctica storlom NT C1 L MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Hydrobates leucorhous stormsvale NT° D1 M Ky Ukj Kjent Kjent Fugl (Norge)
Lanius collurio tornskate NT A2a S K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Lanius excubitor varsler krattvarsler NT D1 S UNo Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Larus canus fiskemåke NT A2bc M L Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Limicola falcinellus fjellmyrløper NT° C1 V PåH UNo Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Limosa limosa svarthalespove EN D1 V Ky K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Locustella naevia gresshoppesanger VU° D1 V K UNo Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Lullula arborea trelerke NT° D1 S UNo Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Fugl (Norge)
Luscinia luscinia nattergal NT D1 V K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Melanitta fusca sjøorre NT D1 L A MF TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Melanitta nigra svartand NT A2a L MF Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Mergellus albellus lappfiskand VU° D1 L UNo Kjent Kjent Fugl (Norge)
Numenius arquata storspove NT C1 Ky Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Pandion haliaetus fiskeørn NT° D1 L V S MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Panurus biarmicus skjeggmeis NT° D1 V UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Perdix perdix rapphøne RE V K Fugl (Norge)
Pernis apivorus vepsevåk VU A2bc S MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Philomachus pugnax brushane VU A2a V UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VU° D1 Ko UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Phylloscopus borealis lappsanger NT° D1 S UNo Kjent Kjent Fugl (Norge)
Pinicola enucleator konglebit NT D1 S UNo Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Fugl (Norge)
Podiceps cristatus toppdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Polysticta stelleri stellerand VU C1 M Fo UNo Kjent Fugl (Norge)
Porzana porzana myrrikse EN D1 V PåH UNo Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Rallus aquaticus vannrikse VU° D1 V PåH UNo Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Rissa tridactyla krykkje EN A2b M Ky Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Saxicola torquatus svartstrupe afrikasvartstrupe NT° D1 Ky K Na Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Stercorarius parasiticus tyvjo NT C1 M Ky SA UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Sterna hirundo makrellterne VU° A2bc M Ky SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Streptopelia decaocto tyrkerdue VU C1 K Na Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Strix nebulosa lappugle VU° D1 S UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Strix uralensis slagugle VU° D1 S PåH UNo Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Sturnus vulgaris stær NT A2ab Å K Ko PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Sylvia nisoria hauksanger CR D1 Ky K UNo Kjent Fugl (Norge)
Tachybaptus ruficollis dvergdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Uria aalge lomvi CR A2ab M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Uria lomvia polarlomvi VU° C1 M Ky SA Kjent Kjent Fugl (Norge)
Vanellus vanellus vipe NT A2ac V Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)