Søk Rødliste Med rammer

Veps

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

253

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Abia aenea NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Abia candens VU B1a(ii)b(i,ii,iii,iv)+2a(ii)b(i,ii,iii,iv); D2 S PåH Kjent Antatt Kjent Veps
Abia sericea CR B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) S Ukj Kjent Veps
Aclista evadne NT D2 S PåH Kjent Veps
Aclista ninae NT D2 S PåH Kjent Veps
Aclista relativa NT D2 S PåH Kjent Veps
Ancistrocerus antilope antilopemurerveps NT B2b(iii) S K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Ancistrocerus gazella gasellemurerveps RE S K PåH Veps
Ancistrocerus ichneumonideus furumurerveps NT B2b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Andrena fulvago kurvsandbie VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Veps
Andrena hattorfiana rødknappsandbie CR B1a(i)b(i,ii,iii)+2a(i)b(i,ii,iii) K PåH Kjent Veps
Andrena humilis slåttesandbie RE K PåH Veps
Andrena marginata ildsandbie EN B2a(i)b(i,ii,iii) S K PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Veps
Andrena nigriceps sommersandbie NT A2c K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Andrena nigrospina sotsandbie VU B2a((i))b(iii) B Ko PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Andrena thoracica kystsandbie RE K Ukj PåH Veps
Anteon infectum VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Veps
Anthophora quadrimaculata båndpelsbie VU B2a((i))b(iii) K Ko PåH Kjent Kjent Veps
Aphanogmus fasciipennis NT B2b(iii); D2 S PåH Kjent Veps
Aphanogmus furcatus NT B2b(iii); D2 S PåH Kjent Veps
Aphanogmus remotus NT D2 I MF PåH Kjent Veps
Aphelopus nigriceps NT B2b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Arge enodis RE S K Veps
Arge pagana NT B2b(i,ii,iii,iv); D2 K PåH Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Basalys crassiceps NT D2 S PåH Kjent Veps
Basalys erythropus NT D2 Å Fo PåH Kjent Veps
Basalys fumipennis VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Veps
Basalys singularis NT D2 S PåH Kjent Veps
Belyta breviscapa DD S PåH Veps
Blasticotoma filiceti EN B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) S Ukj Kjent Veps
Bombus distinguendus kløverhumle EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) K Ukj PåH Kjent Kjent Veps
Bombus humilis bakkehumle VU B2a((i))b(ii,iii) K PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Veps
Bombus muscorum kysthumle NT A2c K PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Bombus quadricolor lundgjøkhumle DD K PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Veps
Bombus ruderarius gresshumle NT B2a((i))b(ii,iii) K PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Veps
Bombus subterraneus slåttehumle CR B2a(i)b(iii); D1 K PåH Kjent Veps
Chalcis sispes VU B2a(ii)b(iii,iv) L PåH Kjent Veps
Chelostoma florisomne soleietrebie NT B2b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Chrysis fasciata DD S PåH Veps
Chrysis fulgida blå gullveps blågullveps NT B2b(iii) K Ko PåH Kjent Kjent Veps
Chrysis viridula rød gullveps flammegullveps VU B2a((i))b(ii,iii) B K Ko PåH Antatt Kjent Kjent Veps
Chrysura radians blank biegullveps DD B S K PåH Antatt Antatt Veps
Cimbex connatus NT B2b(iii) S Ukj PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Cimbex luteus NT B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Cinetus antennatus NT D2 S PåH Kjent Veps
Cinetus breviflagellatus NT D2 S PåH Kjent Veps
Coelioxys rufescens rustkjeglebie VU B2a((i))b(i,ii,iii) K PåH Antatt Kjent Kjent Veps
Colletes marginatus kløversilkebie NT B2b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Dasypoda hirtipes buksebie EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Dryinus niger NT B2b(iii) K PåH Kjent Veps
Dufourea dentiventris klokkesolbie NT A2c; B2a((i))b(i,ii,iii) B K Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Dufourea minuta småsolbie RE K PåH Veps
Epyris bilineatus VU B2a((i))b(iii) B S MF PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Eucera longicornis sansebie NT A2c K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Eumenes coarctatus matt krukkeveps RE S K PåH Veps
Euodynerus notatus flekket kamveps VU B2a((i))b(ii) S K PåH Kjent Kjent Veps
Gonatopus pedestris NT B2b(iii) K PåH Kjent Veps
Hedychridium roseum rød sandgullveps rosegullveps NT B2b(iii) K Ko PåH Kjent Kjent Veps
Hoplitis leucomelana engvedbie VU D2 K PåH Kjent Veps
Hylaeus pictipes veggmaskebie RE K PåH Veps
Lasioglossum nitidiusculum kystjordbie VU B2a((i))b(iii) Ky K PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Lasioglossum xanthopus rustjordbie RE Ky PåH Veps
Megachile lagopoda storbladskjærerbie CR B1a(i)b(i,ii,iii) Ky K PåH Kjent Veps
Megachile pyrenaea bakkebladskjærerbie RE Ky B K PåH Veps
Miota avia NT D2 S PåH Kjent Veps
Nomada alboguttata sandvepsebie VU B2a((i))b(i,ii,iii) Ky K Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Veps
Nomada argentata bakkevepsebie RE S K PåH Veps
Nomada armata rødknappvepsebie RE K PåH Veps
Nomada flavopicta klokkevepsebie NT B2b(iii) S K Ko PåH Kjent Antatt Kjent Veps
Nomada integra slåttevepsebie RE K PåH Veps
Nomada obtusifrons kjølvepsebie engvepsebie NT B2b(iii) K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Nomada roberjeotiana heivepsebie DD S K PåH Kjent Veps
Nomada striata kløvervepsebie NT B2b(iii) B K Ko PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Veps
Odynerus melanocephalus lys leirveps RE S K PåH Veps
Odynerus reniformis flekkleirveps RE B Ko PåH Veps
Osmia aurulenta sneglemurerbie EN B2a(i)b(ii,iii) F Ky PåH Kjent Veps
Oxylabis strandi RE B PåH Kjent Veps
Pantoclis zorayda NT D2 S PåH Kjent Veps
Panurgus banksianus sandsommerbie EN B2a(i)b(iii) S Ko PåH Kjent Veps
Panurgus calcaratus skogsommerbie NT B2b(iii) S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Platymischus dilatatus VU B2a(ii)b(ii,iii,iv); D2 F PåH Kjent Veps
Praia taczanowskii VU B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Pseudoclavellaria amerinae RE Kjent Kjent Kjent Veps
Pseudospinolia neglecta matt gullveps smaragdgullveps edelgullveps EN B2a(i)b(ii,iii) K PåH Kjent Veps
Psilus acutangulus NT D2 K Fo PåH Kjent Veps
Psilus rufipes VU D2 S PåH Kjent Veps
Psilus submonilis DD S PåH Kjent Veps
Rhabdepyris myrmecophilus VU D2 B S PåH Kjent Veps
Sphecodes gibbus skogblodbie NT B2b(iii) S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Sphecodes puncticeps lyngblodbie EN B2a(i)b(iii) Ky K Ko PåH Kjent Veps
Spilomicrus stigmaticalis NT D2 B PåH Kjent Veps
Stelis phaeoptera skogpanserbie DD S K PåH Veps
Symmorphus angustatus taigavedveps EN B2a(i)b(i,ii,iii) Fl S Ko PåH Kjent Veps
Symmorphus connexus ospevedveps NT B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Symmorphus murarius kongevedveps RE S PåH Veps
Synacra incompleta NT D2 S PåH Kjent Veps
Trachusa byssina vikkebie NT A2c K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Trichopria credne NT D2 K PåH Kjent Veps
Trichopria tenuicornis NT D2 S PåH Kjent Veps
Zygota caligula NT D2 S PåH Kjent Veps
Neste