Søk Rødliste Med rammer

REAegialia rufa

rødsandkryper raudsandkrypar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aegialia rufa
RE
Biller
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

< 10 %

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent i to gamle funn ved Sola på Jæren. Artene har vært ettersøkt over lang tid og omfattende kartlegging på Lista og Jæren i 2008 har heller ikke gitt resultat. Artene anses derfor for utdødd fra Norge.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Stein-, grus- og sandstrand
  • sand-forstrand
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > andre
  • saltpåvirket sand
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium  > Ferdsel med tunge kjøretøy
    • uten spor etter ferdsel
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium  > Slitasje og slitasjebetinget erosjon
    • ubetydelig slitasje
    • liten slitasje

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent