Søk Rødliste Med rammer

VUAgrypnia sahlbergi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Agrypnia sahlbergi
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra to lokaliteter i indre Troms, først rapportert fra Norge av Vermehren (1977). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensning, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • mellomboreal sone
 • Ferskvann
  • Innsjø

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Solem, J.O. & Andersen, T. 1996. Trichoptera Vårfluer. In: Aagaard, K. & Dolmen, D. (Eds.), Limnofauna norvegiae. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir, Trondheim. 172-180
 • Vermehren, H-J. 1977. Neuanchweise von Köcherfliegen (Trichoptera) in Mittel- und Nordeuropa. Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 5: 111-118.