Søk Rødliste Med rammer

VUAlchemilla semidivisa

sunnmørsmarikåpe

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alchemilla semidivisa
VU
Karplanter (Norge)
D1
VU

Artsinformasjon

7

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sunnmørsmarikåpe (Alchemilla semidivisa) vurderes som sårbar (VU) fordi den bare er kjent fra noen få forekomster innen et begrenset område, med relativt få individer. Arten er nokså nyoppdaget og foreløpig funnet innen et område på 15 x 19 km i MR Norddal, med over 10 forekomster (i sju 4-kv.km.-grupper). Den er for en stor del knyttet til skyggefulle, overrislete berg, kanten av elveleier og fossesprutsoner. Arten er så påfallende at det ikke er trolig at den har noen vesentlig større utbredelse. Se Ericsson (2008). Individtallet i hver populasjon er oftest lågt til meget lågt.

Arten er bare kjent fra Norge og er dermed norsk ansvarsart. Dette er en meget distinkt småart, godt skilt fra alle andre i Norden, og den er foreløpig bare kjent fra Norddal (lokal endemisme). Den kan være oppstått ved hybridisering mellom fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) og en annen art, uvisst hvilken.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • steinflommark
 • Flomsonesystemer  > Fosseberg
  • intermediært fosseberg
 • Flomsonesystemer  > Fosse-eng
  • intermediær fosse-eng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • lågurt-rasmarkeng
  • svak lågurt-rasmarkeng
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • svak lågurtskog
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær

Referanser

 • Ericsson, S. 2008. An Alchemilla of the series Splendentes (Rosaceae) discovered in Norway Nordic Journal of Botany 22: 673-678