Søk Rødliste Med rammer

ENAnomala dubia

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anomala dubia
EN
Biller
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er tidligere kjent fra elvebredder langs flere stor elver i Sør-Norge. Nyere funn er svært spredt: BØ, Ringerike: Busund (2009), HES, Elverum og Hof (1990-tallet); RY, Hå: Brusand (2008). Til tross for relativt ferske funn, er det usikkert om bestandene langs Glomma og på Jæren er inntakt. Arten kan være noe oversett pga kort flyvetid, men den er åpenbart i tilbakegang og sterkt fragmentert.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500