Søk Rødliste Med rammer

NTAnthomastus grandiflorus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anthomastus grandiflorus
NT
Svamper, koralldyr
B2a(i)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Art med hovedutbredelse syd og vest for de Britiske øyer og Island. I Norge kjennes den fra dype fjorder fra Rogaland til Troms. Dette er antatt å være isolerte bestander.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > afotisk bunn
  • hard mellomfast bunn
  • bløt mellomfast bunn
 • Marine systemer  > Fast bunn
  • afotisk bunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Jungersen, H F E. 1927. Anthomastus. The Danish Ingolf-Expedition. V (11): 14 pp
 • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.