Søk Rødliste Med rammer

REAphanus rolandri

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aphanus rolandri
RE
Nebbmunner
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent i et gammelt funn fra "norvegia meridionalis" (ca. 1800). Artens eksistens i Norge trenger derfor bekreftelse. Arten sørlig og knyttet til kulturmark i områder som har gjennomgått store endringer de siste 200 år. En karakteristisk art som trolig har forsvunnet fra Norge.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Jordbruk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40