Søk Rødliste Med rammer

NTAphelocheirus aestivalis

vannrøver

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aphelocheirus aestivalis
NT
Nebbmunner
B1a(i)+2a(i)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun registrert fra 2 lokaliteter i AAY. Arten lever på dypt vann i elver og går aldri opp til overflaten. Pga skjult levesett, er arten trolig sterkt oversett, men den har en sydlig utbredelse i Skandinavia. Det antas at arten har sterkt begrenset spredningsevne (Damgaard 2005), og vi antar derfor at den er kraftig fragmentert. Det er lite trolig at den er på tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvann
  • uorganisk substrat
  • organisk substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Biocider
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223
 • Olsen, K. M. 2008. Northworthy records of freshwater insects in Norway Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71
 • Olsen, K.M. 2008. Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder-status 2008. Biofokus-rapport 2008-7