Søk Rødliste Med rammer

DDAphrophora salicina

seljeskumsikade

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aphrophora salicina
DD
Nebbmunner
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger kun gamle funn fra TEY, Kragerø (Ullmann) og AK? (Esmark). Arten er vanskelig å skille fra den nærstående A. pectoralis og eldre belegg som ikke ble revidert av Holgersen (1985) kan tilhøre denne arten. Siden det kun foreligger gamle funn, samt den kan være oversett, gjør at det er vanskelig å vurdere utdøelsesrisiko.

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • pil og vier (Salix)
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • pil og vier (Salix)
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • selje og vier

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Holgersen, H. 1985. Records of Norwegian Homoptera Auchenorrhyncha Sterna 17: 187-194
 • Nickel, H. 2003. The Leafhoppers and Planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects Pensoft Publishers, Sofia-Moscow & Goecke & Evers, Keltern 1-460