Søk Rødliste Med rammer

DDAplidium proliferum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aplidium proliferum
DD
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
NE

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet ved Kristiansand og på Vestlandet. Forskjellen mellom denne arten og A. nordmanni må utgreies.