Søk Rødliste Med rammer

REAradus laeviusculus

bråtebarktege broteborktege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aradus laeviusculus
RE
Nebbmunner
CR

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

< 10 %

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Kun et gammelt funn fra Drøbak (1896) (Warloe 1924). Artens fortsatte eksistens i Norge krever bekreftelse, men det antas at den har forsvunnet pga levesett og utbredelsespotensial. Arten er fragmentert utbredt og har vist tilbakegang i hele Skandinavia, men viser ekstreme fluktuasjoner siden den er sterkt knyttet til skogbrannområder. Sannsynligvis forsvunnet også fra Finland, og EN i Sverige.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • avsviing
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Skogbestandsavgang
    • skogbrann
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tetthetsreduksjon i skogbestand
    • skogbrann
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • I bark eller ved
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter
    • under bark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogbrannslukking/gjenplanting av brannflater
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Heliövaara K. & Väisänen R. 1983. Environmental changes and the flat bugs. Ann. Ent. Fenn. 49: 103-109
 • Lappalainen, H. & Simola, H. 1998. The fire-adapted flatbug Aradus laeviusculus Reuter (Heteroptera, Aradidae) rediscovered in Finland (North Karelia, Koli National Park) Entomologica Fennica 9: 3-4
 • Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42