Søk Rødliste Med rammer

ENArchips betulana

porsbjellevikler porsbjølleviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Archips betulana
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på pors. Biotopen er våte steder nær kysten der næringsplanten vokser. I Norge er arten bare funnet én gang, på Rauer i Fredrikstad 1960. Drenering eller gjenfylling er en trussel mot arten. Den bør søkes etter på den gamle lokaliteten. Samtidig bør den ettersøkes på andre potensielle biotoper langs Oslofjordkysten. Arten er kjent for å ha et skjult levevis, og den behøver ikke være utdødd. Mørketallet settes til 3. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae