Søk Rødliste Med rammer

CRBeraea maura

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Beraea maura
CR
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)b(iii,iv,v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 10 km²

Ja

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun kjent fra en lokalitet i Vest-Agder (Andersen et al. 1990) og en lokalitet i Hordaland (Andersen 1980). Ved et senere besøk på lokaliteten (et lite sig ved en traktorvei) i Hordaland, var denne sterkt ødelagt på grunn av traktorkjøring i og ved lokaliteten. Populasjonsstørrelse i denne delpopulasjonen er neppe over 50 individer.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. 1980. On the occurence of Beraeidae (Trichoptera) in Western Norway. Fauna norvegica, Serie B. 27: 22-24
 • Andersen, T., Hansen, L.O., johanson, K.A., Solhøy, T. & Søli, G.E.E. 1990. Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Aust-Agder and Vest-Agder, South Norway. Fauna norvegica, Serie B. 37: 23-32