Søk Rødliste Med rammer

VUBrachycarenus tigrinus

lysrandtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Brachycarenus tigrinus
VU
Nebbmunner
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra en lokalitet, AK, Bærum Fornebu (1998) (Ødegaard 1998). Arten er kraftig fragmentert og ekstremt varmekjær og det er lite sannsynlig med høye mørketall. Det er imidlertid usikkert om arten er i tilbakegang, men lokaliteten der den ble funnet er nå nedbygd og ødelagt. Den er påvist svak fremgang i Danmark og arten er ikke rødlistet i Sverige. Arten havner derfor på VU pga få lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Tolsgard. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Entomologiske Meddelelser. 69: 3-48
 • Ødegaard, F. 1998. Faunistic notes on Heteroptera in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 93-99