Søk Rødliste Med rammer

NTCacopsylla zetterstedti

rødbrun tindvedsuger raudbrun tindvedsugar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cacopsylla zetterstedti
NT
Nebbmunner
B2b(iii); D2
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

På tinnved. I Norge kun fra NTI. Trolig noe oversett men lite utbredelsespotensiale pga at den er begrenset til vertsplanten. Trolig færre enn 10 lokaliteter. Arten kan være i tilbakegang pga div utbygginger i strandsoner med tinnved, men vertsplanten øker der den finnes. Arten er neppe kraftig fragmentert. Konklusjon NT under B- og D2 kriteriet.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ossiannilsson, F. 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 26: 1-347