Søk Rødliste Med rammer

DDCalacanthia alpicola

fjellstrandtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Calacanthia alpicola
DD
Nebbmunner
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet i NSI, Junkerdalen (1879). Det er trolig at arten fortsatt finnes i Norge, men umulig å si om den er fragmentert/i nedgang basert på habiat og funnfrekvens. Vi antar det er en rødlisteart, men datagrunnlaget tillater ikke bedømming utover DD.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Arktisk-alpin fastmark
  • Fjellhei og tundra
 • Terrestrisk
  • finere uorganiske substrater på land

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer
  • Regionale
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, Carl Cedrik, notater