Søk Rødliste Med rammer

ENCeruchus chrysomelinus

svarthjort

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ceruchus chrysomelinus
EN
Biller
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

Nær truet (NT)

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er nylig funnet i Norge på tilsammen fire lokaliteter rundt Farrisvannet ved Larvik. Et gammelt funn fra 1895 fra Oslo (Sig Thor). Utbredelsesområdet og forekomstene er trolig svært begrenset og habitatet er i tilbakegang. Konklusjon: EN under B-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > lite eller middels nedbrutt  > stubbe eller liggende tre
  • middels nedbrutt bartreved
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved
  • sterkt nedbrutt ved
   • Egenskaper ved livsmediet  > Dødvedstatus
    • liggende død ved (læger), middels dimensjon, sterkt nedbrutt
    • liggende død ved (læger), stor dimensjon, sterkt nedbrutt
   • Andre kilder til variasjon  > Mikrohabitat  > planter  > inne i ved
    • på stamme
   • Andre kilder til variasjon  > Opprinnelsestype for vedboende sopp
    • brunråtesopp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang