Søk Rødliste Med rammer

ENChartoscirta cocksii

klubbeblankstrandtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chartoscirta cocksii
EN
Nebbmunner
B2a(i)b(ii,iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra Ø, Hvaler, Arekilen (1925). Artens fortsatte forekomst trenger bekreftelse. Det antas at arten forsatt finnes i Norge og at utbredelsesområdet er noe større, men vi tror det finnes under 10 lokaliteter. Vi antar at eventuelle populasjoner er kraftig fragmentert da denne arten har begrenset spredningsevne og i nedgang.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Åpen myrflate
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete
  • torvmosesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)