Søk Rødliste Med rammer

ENCheilosia fasciata

liten ramsløkflue lita ramslaukfluge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cheilosia fasciata
EN
Tovinger
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Cheilosia fasciata er en sjelden art i utbredelsesområdet (Europa). Den mangler i Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia, og har ellers bare spredte forekomster på kontinentet. Arten er knyttet til planten ramsløk (Alllium ursinum) hvor larven spiser ganger og lommer (miner) i bladene. Minene er lett synlige på avstand, og artens forekomst er derfor lett å spore. Hos oss opptrer arten på noen få steder på Vestlandet, i lysåpen og varm edel-løvskog. Lokalitetene ligger spredt i smådaler med bebyggelse, og hvor næringsplanten (ramsløk) forekommer. Det voksne insektet er avhengig av et rel. varmt mikroklima for å kunne gjennomføre næringssøk, makesøk, parring og egglegging m.m. Habitatene er imidlertid sårbare, for gjenvekst og tillukking (kaldere mikroklima) eller hogst (mer vind). Cheilosia fasciata rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori EN.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • ask
    • hassel
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen tresatt mark
    • åpen mark med enkelttrær
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
  • engkant
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Nielsen, T.R. 1979. Hoverflies (Dipt., Syrphidae) associated with Ramson (Allium ursinum). Fauna norv. Ser. B. 26: 21-23
 • Nielsen, Tore R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA, Norsk inst. for naturforskning. 035: 36
 • Tore R. Nielsen 2009. Ramsløkflue (Cheilosia fasciata) i Bergen kommune Rapport til Grønn etat, Bergen kommune, Byrådsavd. klima, miljø og byutvikling