Søk Rødliste Med rammer

NTChiloxanthus arcticus

polargulstrandtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chiloxanthus arcticus
NT
Nebbmunner
B2a(i); D2
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet ved Grensejakobselv (1989), Mikkelshus (1996) og på Varangerhalvøya (ca. 1900). Det er lite trolig at arten er i tilbakegang, men vi antar at den er kraftig fragmentert, og mer relativt få forekomster, da den ser ut til å være begrenset til elvebredder.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Arktiske områder
  • arktisk kratt-tundrasone
 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Arktisk-alpin fastmark
  • Fjellhei og tundra
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > fuktige substrater
  • grussubstrater
  • sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer
  • Regionale
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)