Søk Rødliste Med rammer

DDChlamydatus evanescens

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chlamydatus evanescens
DD
Nebbmunner
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på svært tørre steder på bergknapparter (Sedum spp.). Svært få nyere funn kan indikere tilbakegang, noe som har vært tilfelle for  dagsommerfugler som lever på samme plantefamile i samme område dvs. i langs kysten rundt Oslofjorden og Sørlandet. Den kan imidlertid også være stekt oversett. Kunnskapsgrunnlaget er derfor for svakt til å vurdere utdøelsesrisiko.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn  > Strandberg
  • øvre strandberg
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • Terrestrisk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40