Søk Rødliste Med rammer

NTChoristoneura diversana

berberisbladvikler berberisbladviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Choristoneura diversana
NT
Sommerfugler
B1b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på vill berberis, av og til andre busker og urter. Biotopen er skogbryn med løvkratt, åpne områder med kratt og åpen løvskog. I Norge er arten påvist på 11 lokaliteter ved Oslofjorden, inklusiv Grenland. Det er vanskelig å peke på veldig konkrete trusler mot arten, da den er veldig bredspektret både når det gjelder biotop og valg av næringsplante. Imidlertid gjør nok en viss reduksjon av habitater seg gjeldende innenfor utbredelsesområdet, spesielt på grunn av utbygging. Mørketallet settes til 15. Arten rødlistes i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae