Søk Rødliste Med rammer

VUCicadetta montana

sangsikade songsikade

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cicadetta montana
VU
Nebbmunner
B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes spredt på vestsida av Oslofjorden med totalt 11 lokaliteter etter 1975. Mange av lokalitetene er på øyene i Oslofjorden og i lommer i sterkt utbygde områder. Mørketallene regnes som små pga relativt høy oppdagbarhet. Arten lever i kolonier i varme halvåpne områder i løvskog/blandingsskog med busker og urter i lysninger. Den har vist seg å være sensitiv for endringer i vegetasjonsstruktur og antas derfor være sårbar både ovenfor utbygging og gjengroing. I Sverige har mange tidligere lokaliteter gått ut, og vi antar det samme er tilfelle i Norge. Vi er usikre på om den er kraftig fragmentert i Norge. Konklusjon VU under B-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen tresatt mark
    • åpen mark med svært spredt tresetting
    • åpen mark med enkelttrær
 • Terrestrisk
  • organisk jord
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter
  • bladverk og reproduktive deler
   • Andre kilder til variasjon  > Innstråling  > varme
    • varmt

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven H. 1993. Litt om sangsikaden Cicadetta montana i Norge. Insekt-Nytt. 18: 5-7
 • Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hansen, L.O., Lønnve, O.J., Olberg, S., Olsen, K.M. & Aarvik, L. 2007. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune III 66+31
 • Gärdenfors et al. 2002. Hundraelva nordiska evertebrater. Artdatabanken.
 • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500