Søk Rødliste Med rammer

NTCirsium oleraceum

kåltistel

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cirsium oleraceum
NT
Karplanter (Norge)
A4c
NT

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kåltistel (Cirsium oleraceum) vurderes, under tvil, som nær truet (NT) på grunn av tidligere og pågående tilbakegang. Alternativet er kategorien sårbar (VU). Arten har en begrenset utbredelse som hjemlig, ca. 6000-7000 kvadratkilometer på indre Østlandet, vesentlig fra He Elverum - Åmot vest til Op Nordre Land. Innen dette området har den vært ganske hyppig i vasskanter, sumpskog og åkerkanter. Den er noe utsatt for grøfting/drenering. G. Gaarder (pers. medd.) kommenterer: "Egne erfaringer er litt begrenset ..., men inntrykket er forholdsvis negativt. Enkelte forekomster registrert tidlig på 1980-tallet ser ut til å være borte (gjelder forekomster i Vestre Toten [men gjenfunnet et sted her av B.H. Larsen, pers. medd.] og Gjøvik), og det virker også å være langt mellom forekomstene i Lillehammer og Gausdal". Gaarders kommentarer er relevante for artens kjerneområde i Norge og antyder at arten kanskje burde oppvurderes til sårbar (VU).

Rødlistevurderingen gjelder den hjemlige utbredelsen. I tillegg finnes arten av og til som innført og etablert på eller nær skrotemark. Slike funn er blitt mer hyppige de senere årene, særlig i området rundt Oslofjorden. Den relativt høge funnfrekvensen etter 1990 (32,1 %, mot normalt ca. 20 %) skyldes dels slike forekomster, dels mer oppmerksomhet om arten. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).

Kåltistel er utbredt fra vestlige Mellom-Europa (Frankrike) øst til vestligste Sibir.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • intermediær svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
  • intermediær flommyr
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark  > leir- og siltbunn
  • nedre leirflomskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • gråor
  • øvre leirflomskog
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • høgstaudeskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
  • storbregneskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.