Søk Rødliste Med rammer

VUCixidia confinis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cixidia confinis
VU
Nebbmunner
B2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

1

5 - 25 %

5 - 25 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En Nord-Europeisk art, som er kjent fra fire lokaliteter i Norge (VE, Larvik, Pauler og Farrisvann og HES, Elverum og TEI, Lisleherad). Arten er trolig kraftig fragmentert, men det er noe usikkert om den er i tilbakegang. Arten påvirkes sterkt av moderne skogbruk fordi den er avhengig av sterkt nedbrudd furuved som ligger soleksponert. Utbredelsespotensialet ligger i et område som genererlt drives hardt og som har svært lite overmoden skog.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > lite eller middels nedbrutt  > stubbe eller liggende tre
  • middels nedbrutt bartreved
   • Egenskaper ved livsmediet  > Dødvedstatus
    • liggende død ved (læger), stor dimensjon, lite nedbrutt
    • liggende død ved (læger), stor dimensjon, sterkt nedbrutt
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > vedboende sopp
  • på bartrær
   • Andre kilder til variasjon  > Opprinnelsestype for vedboende sopp
    • hvitråtesopp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogbrannslukking/gjenplanting av brannflater
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg A & Hansen SO. 1997. Norwegian records of Cixida confinis and C. lapponica. Fauna norv. 44: 76
 • Hansen, S. O. & Borgersen, B. 1991. Calitys scabra (Thunberg 1784) (Col., Trogositidae) gjenfunnet i Norge, ny art for Vestfold Fauna Ser B 40
 • Nast, J. 1987. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe Annales Zoologici Polska Akademia Nauk 40: 535-661
 • Söderman, G., Gillerfors, G., Endrestøl, A. 2009. An annotated catalogue of the Auchenorrhyncha of Northern Europe (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Cicadina 10: 33-69
 • Wikars, L-O 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5610