Søk Rødliste Med rammer

DDClavularia arctica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clavularia arctica
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

25 - 50 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet fra Vadsø og er kjent fra Hardangerfjorden, Varangerfjorden og Troms. Norske funn er av eldre dato. Man ville forventet at arten var registrert i nyere tid ved kartlegging av korallrev og hardbunnsområder dersom den var vanligere. Dette tilsier at arten kan være knyttet til spesielle habitater og derved ha en begrenset og fragmentert utbredelse.. Da det ikke finnes informasjon til støtte for dette, eller annen informasjon av nyere dato, velges kategori DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn
 • Marine systemer  > Fast bunn
  • afotisk bunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Buhl Mortensen, Pål
 • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.