Søk Rødliste Med rammer

RECnephasia communana

junigråvikler junigråviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cnephasia communana
RE
Sommerfugler
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er påvist 4 lokaliteter i Oslofjordområdet. Det er bare gamle funn fra perioden 1885-1926. Vi betrakter derfor arten som utdødd i Norge. Det har vært samlet mye i dette området gjennom mange år, og arten er ennå ikke blitt gjenfunnet. Vi plasserer derfor arten i kategorien regionalt utdødd (RE).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • veldrenert mark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae