Søk Rødliste Med rammer

VUCnephasia pasiuana

bakkegråvikler bakkegråviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cnephasia pasiuana
VU
Sommerfugler
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er polyfag på urter. Biotopen er enger, ofte fuktige sådanne. I senere år er arten bare funnet på tre lokaliteter i søndre Østfold; Fredrikstad og Hvaler. Utover det foreligger det gamle funn fra Oslo. Artens habitater er truet av gjengroing, men også oppdyrking, gjødsling og utbygging er trusler. Noen steder kan tråkk og slitasje fra badegjester ødelegge habitater. Mørketallet settes til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae