Søk Rødliste Med rammer

VUCoriomeris denticulatus

tornkanttege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coriomeris denticulatus
VU
Nebbmunner
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra Ø, Hvaler, Asmaløy, 1997 (Ødegaard 1998) og VE, Østre-Bolerne, 2007 (Endrestøl upubl.). Arten er ekstremt varmekjær, og det forventes at mørketallene er lave. Arten lever i habitater som er under stekt press. Det er imidlertid usikkert om arten er i tilbakegang, siden det er vist en viss fremgang i Danmark (Tolsgard 2001) og at norske funn er av ny dato. Arten er heller ikke rødlistet i Sverige. Arten rødlistes derfor som VU pga få lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Tolsgard. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Entomologiske Meddelelser. 69: 3-48
 • Ødegaard, F. 1998. Faunistic notes on Heteroptera in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 93-99