Søk Rødliste Med rammer

VUCorixa panzeri

saltstorbuksvømmer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Corixa panzeri
VU
Nebbmunner
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet i AAY Gjerstadvann (Dolmen 2004) og Duevik (Olsen 2008). Arten er opplagt kraftig fragmentert og det er tvilsomt at mørketallene er store. Det er imidlertid usikkert om arten er i tilbakegang. Arten havner på VU under D-kriteriet på bakgrunn av få lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Marint  > frie vannmasser  > eufotisk sone
  • brakkvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223
 • Dolmen, D. 2004. Corixa panzeri (Fieber), a new species to Norway, and Paracorixa concinna (Fieber) (Hemiptera-Heteroptera, Corixidae), in Gjerstadvannet, arendal Norw. J. Entomology. 51: 27-29.
 • Gillerfors, G. & Coulianos, C.C. 2005. Fynd av för Sverige nya och sällsynta skinnbaggar (Hemiptera Heteroptera). Entomologisk Tidskrift 126 (4): 215-223
 • Olsen, K.M. 2008. Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71
 • Olsen, K.M. 2008. Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder-status 2008. Biofokus-rapport 2008-7