Søk Rødliste Med rammer

VUCorticivora piniana

dvergfuruvikler dvergfuruviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Corticivora piniana
VU
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever i knopper på furu. Den er bare funnet én gang i Norge, i Røyken i Buskerud 1985. Arten er kjent for sin store sjeldenhet. Den er bare funnet enkeltvis over hele Europa. Den er trolig et trekronedyr som sjelden tiltrekkes av lys. Det er vanskelig å gjette hva den reelle utbredelsen i Norge er. I og med at furu er et vanlig treslag, er det også vanskelig å peke på noen konkret trussel mot arten. Vi setter mørketallet til 5. På grunn av meget begrenset forekomstareal tilfredsstiller arten kriteriet D2, og går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > nåleverk og reproduktive deler
  • furu

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae