Søk Rødliste Med rammer

NTCraspedolepta campestrella

markmalurtsuger markmalurtsugar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Craspedolepta campestrella
NT
Nebbmunner
B2b(iii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet i Østfold (Moss) og Buskerud (Hurum) (Hansen 1996). Lever på markmalurt som har en sørøstlig utbredelse langs Oslofjorden. Arealene her er under kontinuerlig press, og habitatetsareal er redusert. Usikkert om det er fragmentering. Konklusjon NT under B-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn  > Strandberg
  • øvre strandberg
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Hansen, L. O. 1996. Two species of Psyllidae (Homoptera) new to Norway Fauna Norv. Ser. B 43: 98