Søk Rødliste Med rammer

NTCraspedolepta malachitica

absintsuger absintsugar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Craspedolepta malachitica
NT
Nebbmunner
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

På ekte malurt (Artemisia absinthium) og strandmalurt. Ofte på ruderatplasser. I Norge kjent fra fra VE: Re, Holmestrand og Berger, Sande. Vanlig i Sør-Sverige. Sannsynligvis noe oversett i Norge, men begrenset til vertsplanten. Trolig på tilbakegang pga utbyggingspress i utbredelsesområdet. Trolig ikke kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • masseuttaksområder
  • skrotemark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent