Søk Rødliste Med rammer

RECymatia coleoptrata

småfingerbuksvømmer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cymatia coleoptrata
RE
Nebbmunner
DD

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Kun et gammelt funn foreligger fra ON, Dovre (ca. 1830), isolert fra utbredelsen ellers i Skandinavia (muligens usikker etikettering på denne). Artens eksistens i Norge må derfor bekreftes med nyere funn. Det er ikke utenkelig at arten kan finnes i Norge, sett i forhold til at den er relativt utbredt i Sør-Sverige. Men tatt i betraktning den den omfattende kartlegging av vannteger i Norge de siste tiårene, må vi betrakte denne som utgått, inntil den enventuelt blir gjenfunnet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann
  • frie vannsmasser

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat
  • Habitatpåvirkning i limnisk miljø
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40
 • Coulianos, C.C., Økland, J. & Økland, K. A. 2008. Norwegian water bugs. Distribution and ecology (Hemiptera - Heteroptera: Gerromorpha and Nepomorpha) Norwegian Journal of Entomology 55: 179-223
 • Olsen, K. M. 2008. Northworthy records of freshwater insects in Norway Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71