Søk Rødliste Med rammer

NTDendroxena quadrimaculata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dendroxena quadrimaculata
NT
Biller
B1c(v)+2c(v)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i nyere tid kun kjent fra Kristiansandsområdet og fra AAY, Froland, Ripåsen hvor den er tatt i gammel eikeskog. Det er usikkert om arten er i tilbakegang eller om den er kraftig fragmentert, men den antas å fluktuere i takt med sommerfuglangrep på eik.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • eik
   • Andre kilder til variasjon  > Innstråling  > varme
    • varmt
    • svært varmt

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)