Søk Rødliste Med rammer

ENDichrorampha consortana

slåttengrotvikler slåttengrotviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dichrorampha consortana
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på prestekrage. Biotopen er blomsterrike enger og bakker. Arten er kjent fra fire lokaliteter på indre deler av Østlandet; dessuten en lokalitet i Rauma i Romsdalen. På grunn av endringene i kulturlandskapet, er habitatet i tilbakegang. Påvirkninger som er negative for arten, er opphør av slått og beite, gjengroing, og gjenplanting med gran, samt gjødsling av engene for grasproduksjon. Vi setter mørketallet til 15. Arten går inn på rødlista i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • slått
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae