Søk Rødliste Med rammer

VUDracocephalum ruyschiana

dragehode drakehovud

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dracocephalum ruyschiana
VU
Karplanter (Norge)
A2c+3c
VU

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

Bern I

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Drakehode (Dracocephalum ruyschiana) vurderes som sårbar (VU) på grunn av antatt pågående tilbakegang og tilknytning til truete naturtyper. Arten er knyttet til baserike tørrbakker og berg. Hoveddelen av forekomstene ligger i dag i eller tilknyttet kulturlandskap, men det er også en del forekomster i skogsberg. Den er knyttet til kantsoner, ofte til striper mellom kulturmark og skog, og er utsatt både for oppdyrking, gjødsling, sprøyting, og (fra skogsida) for gjengroing med kratt. I Osloregionen, Eiker, Ringerike og Mjøsregionen er habitatene dessuten utsatt for nedbygging. Forekomstene ligger nordover fra midtre deler av Oslofeltet (Oslo - Eiker - Ringerike), ved Mjøsa, og nordover i de store dalførene, særlig i Gudbrandsdalen og Valdres. I frekvens utgjør funnene etter 1990 19,4 % (mot 20,4 % i totalmaterialet), noe som ikke tyder på en stor tilbakegang, men tallene skyldes spesielt fokus på baserike tørrbakker i flere undersøkelser i perioden. En handlingsplan for drakehode er på høringsrunde tidlig i 2010. Utbredelsen vises hos Fægri & Danielsen (1996).

 

Drakehode er eurasiatisk med vestgrense i Skandinavia og Mellom-Europa. Den er i tilbakegang de fleste steder i Europa og har en oppdelt utbredelse knyttet til kalkområder. De norske forekomstene er del av nord- og vestgrensa.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.