Søk Rødliste Med rammer

DDElatophilus nigrellus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elatophilus nigrellus
DD
Nebbmunner
DD

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun et sikkert funn av arten i Norge ON (1832). Arten er antakelig sjelden men oversett, og det er vanskelig å se for seg trusler mot denne arten. Det er også noe uklart om dette taksonet er artsforskjellig fra E. nigricornis (se Lammens & Rinne 1990, Ent. Fenn 1: 209-220). Pga manglende data velger vi å sette DD på denne arten.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > nåleverk og reproduktive deler
  • furu

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fynd av skinnbaggar - nya för Västerbotten