Søk Rødliste Med rammer

VUEndothenia ustulana

jonsokkollstilkvikler jonsokkollstilkviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Endothenia ustulana
VU
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på krypjonsokkoll. Planten har sin eneste naturlige forekomst i Nordmarka. Ellers er den en hageplante, eventuelt en hageflyktning. Sommerfuglens utbredelse i Norge indikerer at den også kan ha vanlig jonsokkoll som næringsplante. I Norge er arten funnet på 13 lokaliteter i Agder-fylkene, også inne i landet. Den er funnet på én lokalitet i Telemark; Bamble. Biotopen er enger og skoglysninger og den påvirkes negativt av endringene i kulturlandskapet som gjør at de åpne områdene forsvinner: Gjengroing og gjødsling. Mørketallet settes til 15. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae