Søk Rødliste Med rammer

ENEpiblema obscurana

alantstengelvikler alantstengelviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Epiblema obscurana
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på krattalant. Biotopen er enger på kalkgrunn der næringsplanten vokser. I Norge kjent fra fem lokaliteter i indre Oslofjord. Dessuten er det en lokalitet i Porsgrunn. Arten er ikke funnet på lokaliteter i Østfold der det vertsplanten vokser. Levestedene er under et sterkt utbyggingspress, hvilket fører til at forekomstene blir redusert og fragmentert. I noen tilfeller skjer det også at habitatet gror igjen. Vi setter mørketallet til 6. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae