Søk Rødliste Med rammer

CREucosma guentheri

strandengvikler strandengviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eucosma guentheri
CR
Sommerfugler
B1a(i)c(iii)
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Næringsplanten er ukjent, men kan muligens være gullris. Biotopen er sandete, flate elvebredder som ofte oversvømmes. I Norge er arten kjent fra tre lokaliteter i Karasjok i indre Finnmark. Vassdragsregulering er en potensiell trussel, men så vidt vi vet er ikke det planlagt i det aktuelle vassdrag. Ellers er habitatet utsatt for ekstreme naturlige påvirkninger i form av isgang og flom. Dette gjør at enkeltforekomster lett kan forsvinne, og det er viktig at arten kan opprettholde flere populasjoner over et større område. Vi setter mørketallet til 10. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae