Søk Rødliste Med rammer

ENEucosma saussureana

fjellengvikler fjellengviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eucosma saussureana
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på fjelltistel. Biotopen er enger og setervoller der det vokser fjelltistel. I Norge er arten bare kjent fra én lokalitet, Bodø. På grunn av gjengroingen av fjellbeitene og setervollene, er habitatet i tilbakegang. På tross av dette er det vanskelig fullt ut å forstå hvorfor arten er så sjelden. Mørketallet settes til 5. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med enkelttrær
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae