Søk Rødliste Med rammer

VUEuheptaulacus villosus

hårengkryper hårengkrypar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Euheptaulacus villosus
VU
Biller
B1a((i))b(i,iii)+2a((i))b(i,iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja, trolig

Utbredelsesområde (i) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i dag bare kjent fra Gudbrandsdalen, men er til gjengjeld meget vanlig på mange lokaliteter med gammel beitemark i dalen. Arten er avhengig av tradisjonelle dirftsformer og er dagens utbredelse er trolig kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • veldrenert mark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr omdannet råhumus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500