Søk Rødliste Med rammer

ENFalseuncaria ruficiliana

bredbåndpraktvikler breibandpraktviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Falseuncaria ruficiliana
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(ii)+2a(i)b(ii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på Primula-arter (marianøkleblom og kusymre). Arten har to habitater: 1) Skoglysninger og kratt på kalkgrunn og 2) lyngheier. Fra Øst-Norge foreligger det ett gammelt funn fra Tøyen i Oslo. Dette funnet representerer sannsynligvis det førstnevnte habitatet. Arten forekommer også på lyngheier på Vestlandet, og er her påvist på tre lokaliteter i Rogaland og Hordaland. Dessuten er den funnet en gang i Sirdal i indre Vest-Agder. Arten ser ut til å være utdødd på Østlandet. På Vestlandet er den svært sjelden, men sannsynligvis er den oversett en del steder. I dette området er gjengroing den største trusselen, dels som følge av redusert beite, noen ganger også skogplanting og gjødsling. Vi setter mørketallet til 5. Arten går inn på rødlista kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae