Søk Rødliste Med rammer

VUGrammotaulius nitidus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Grammotaulius nitidus
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun kjent fra en lokalitet i Vestfold (Andersen & Hansen 1990) og en lokalitet i Aust-Agder (Andersen & Søli 1987). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensning, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet.

 

Ved Grimenes, Lillesand, Aust-Agder lot arten til å ha en liten, stabil populasjon; ikke ettersøkt de seneste 20 årene.


Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Innsjø

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. & Hansen, L.O. 1990. Caddis flies (Trichoptera) from five small islands in the middle Oslofjord, SE Norway. Fauna norvegca, Serie B. 37: 57-61
 • Andersen, T. & Søli, G.E.E. 1987. Grammotaulius nitidus (Müller, 1764) (Trich., Limnephilidae), a new caddis fly for Norway. Fauna norvegica, Serie B. 34: 139