Søk Rødliste Med rammer

CRGrapholita discretana

humlevikler humleviklar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Grapholita discretana
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
CR

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på humle. Biotopen er forekomster av humle som vokser solrikt. I Norge finnes arten på én lokalitet i Vestby i Akershus. Den er blitt lett etter på flere lokaliteter der vertsplanten vokser, men uten resultat. Antagelig er Vestby-lokaliteten unik ved at den er så varm. Lokaliteten er langs en bekk inne på en nyanlagt golfbane. Forekomsten er avhengig av at vegetasjonen langs bekken, blir tatt vare på. Ellers i Norden er arten svært sjelden, og finnes på enkelte spredte lokaliteter.  Mørketallet settes til 2. Arten rødlistes i kategorien CR.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • ensjiktet skog med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae