Søk Rødliste Med rammer

VUHalosalda lateralis

havstrandtege

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Halosalda lateralis
VU
Nebbmunner
B2a((i))b(iii)
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent i to gamle funn: NSI, Rognan (1879) og Ø, Fredrikstad, Onsøy, Engelsviken (1926). Artens forekomst i Norge trenger derfor bekreftelse, men det er trolig at den er oversett, og at den fortsatt finnes på egnede havstrender. Habitatet er under press og og antall lokaliteter har trolig avtatt siden arten ble funnet. Om arten fortsatt finnes er det neppe på et stort antall lokaliteter, det er derfor usikkert om den er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > andre
  • saltpåvirket grus
  • saltpåvirket sand
  • saltpåvirket silt og leire
 • Terrestrisk
  • levende planter

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Coulianos, Carl Cedrik, notater