Søk Rødliste Med rammer

NTIschnocoris angustulus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ischnocoris angustulus
NT
Nebbmunner
B2b(ii,iii)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til tørre, varme lyngmarker eller åpenmarker med sandbunn. Relativt mange gamle funn og få nyere funn indikerer tilbakegang både for habitat og forekomster. Arten kan imidlertid være noe oversett, og er neppe kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)