Søk Rødliste Med rammer

NTKosswigianella exigua

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Kosswigianella exigua
NT
Nebbmunner
B2b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet flere steder på grunnlendt baserik åpenmark og sandstrender rundt Oslofjorden. Arten er sørlig og krever varme tørre habitater gjerne på sandbunn. Slike habitater innenfor det potensielle utbredelsesområdet til arten er under sterkt press fra utbygging. Intensivt jordbruk eller gjengroing er også aktuelle trusler. Faktiske forekomster tyder på at arten neppe er kraftig fragmentert.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete på varme steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Holzinger et al. 2003. The Auchaenorrhyncha of Central Europe. Brill. 1: 1-673
 • Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 7:1: 1-222
 • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500